Rządowy program „Dobry start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

0
49

W związku z rządowym programem „Dobry Start”, niebawem rozpocznie się realizacja jednorazowego wsparcia dotyczącego uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej oraz osoby uczące się (m. in. osoby usamodzielniane, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

300 złotych – tyle wynosi wypłata na „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.  Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko lub osobę uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci lub osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się ukończy 20. rok życia, a 24. roku życia w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje natomiast m. in. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski w przypadku świadczenia dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej lub osoby będącej osobą usamodzielnianą należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o świadczenie można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania i realizacji w/w świadczenia udzielają pracownicy PCPR w Sochaczewie, w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 65 pok. 21, 22 (parter) lub pod numerem telefonu (46) 864 18 04 lub 06.