Sesja rady miasta

0
52

Prawdopodobnie 3 marca odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Trwają prace nad jej programem, ale już wstępnie można przyjąć, że radni zajmą się m.in. regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalą program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, powierzą spółce ZWiK zadanie obejmujące konserwację i bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta. 

Radni zajmą się też zmianami w tegorocznym budżecie oraz korektą Wieloletniej Prognozy Finansowej, do której należy m.in. wpisać II etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia (od Broniewskiego do obwodnicy). Ratusz złożył stosowny wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Dróg Samorządowych, który znalazł się na liście rekomendowanych do realizacji. Rada ustali też roczne plany pracy komisji stałych, komisji skarg i wniosków oraz komisji rewizyjnej.