Sesja sprawozdawcza

0
84

Posiedzenie RG, które odbyło się w dniu 26.04.2017 r. miało charakter sprawozdawczy. W porządku obrad poza sprawozdaniami GJO znalazły się dwie uchwały. Radni zdecydowali o ustaleniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz o obniżeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym w szkołach funkcje kierownicze.

Czy potrzebny jest w szkole podstawowej doradca zawodowy? – Pytał wójt, który troszczy się o finanse gminy. Wiąże się to wprowadzeniem nowego przedmiotu do szkół podstawowych w nowym roku szkolnym – wyjaśniła dyrektorka SP w Iłowie. Zdaniem wójta samorządy gmin powinny otrzymywać środki zewnętrzne na takie wydatki, jednak prawodawca stanowczo zdecydował, że koszty doradztwa zawodowego będzie ponosić gmina. Kiedyś nie było takich, jak obecnie potrzeb wspomagania rozwoju dzieci. Chodzi np. o rozwój mowy. Dzisiaj obecność logopedy i innych specjalistów w placówce dyktują deficyty rozwojowe uczniów – zauważyli pedagodzy obecni na posiedzeniu.

Swoje sprawozdania z działalności za ubiegły rok i plany pracy na rok najbliższy złożyli kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych: GOPS, GOK, GBP, ŚHS. Gośćmi na sesji byli także prezesi kół łowieckich: „Żbik” i „Bzura”,  którzy przedstawili sprawozdania z wykonania planów łowieckich w roku gospodarczym 2016/2017 i plany pozyskania zwierzyny na rok 2017/2018. Tego dnia również, tradycyjnie, jak na każdej sesji wójt gminy złożył przed Radą sprawozdanie ze swojej działalności od poprzedniego posiedzenia.

Sprawozdanie wójta dotyczyło przede wszystkim stanu dróg zlokalizowanych na terenie tutejszej gminy oraz realizowanych i planowanych działań zmierzających do ich polepszenia. Cały czas uzupełniane są ubytki na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej, w najbliższych planach jest także łatanie dróg asfaltowych – tłumaczył wójt. Drogi powiatowe są w opłakanym stanie. Bez wsparcia wojewody powiat nie poradzi sobie z ich remontem – usłyszeli radni.  Niedawno, jak poinformował wójt, do gminy Iłów zawitała komisja z udziałem przedstawiciela wojewody, która dokonała przeglądu tych dróg. W sprawie ich remontu na razie nie zapadła ostateczna decyzja. Droga na Załusków będzie miała sporo punktów – wyjaśnił wójt. Do remontu najprawdopodobniej zostaną zakwalifikowane drogi: Iłów – Narty oraz na Giżyce przez Piotrów – powiedziała poproszona o zabranie głosu radna powiatu z terenu tutejszej gminy. Niewątpliwie tragiczny jest stan drogi powiatowej prowadzącej z Iłowa na Suchodół na jej początkowym odcinku. Po okresie zimy pojawiły się tam przełomy, z którymi powiat długo nic nie robił. Mimo, że dziury zostały w końcu usunięte, to stan tej drogi uległ ponownemu pogorszeniu. Nie da się tam przejechać nawet na jedynce – mówił na sesji sołtys Gilówki.

Sprawy różne oraz interpelacje radnych i zapytania sołtysów, które zakończyły obrady tym razem w znaczący sposób nie wpłynęły na ich przebieg.