Sochaczew. XII sesja Rady Miejskiej -14.11.2019, godz. 12:30

0
29

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XI sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2019 r.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Sochaczewie za rok szkolny 2018/2019.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sochaczew.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 1. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja o pracy burmistrza Sochaczewa w okresie od 21 września do 30 października 2019 roku.
 3. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.