SOCHACZEWSKA POLICJA PODPISAŁA POROZUMIENIE Z SANEPIDEM

0
50

insp. Michał Safjański i Beata Fergińska

Wczoraj (12.03) w Sochaczewie podpisano porozumienie między Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie reprezentowanym przez Beatę Fergińską a Komendantem Powiatowym Policji w Sochaczewie insp. Michałem Safjańskim. Porozumienie jest realizacją zapisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadziła między innymi pojęcie nowych substancji psychoaktywnych.

Porozumienie dotyczy również współpracy urzędów w celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Środki zastępcze, używane zamiast środków odurzających lub substancji psychotropowych lecz w takim samym celu, stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Instytucje zajmujące się ich zwalczaniem, codziennie obserwują nasilenie się problemu, a to wymaga zdecydowanych działań zapobiegawczych.

Porozumienie podpisane przez szefa sochaczewskich policjantów określa szczegółowo warunki i sposób współpracy Policji z Sanepidem w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych na terenie powiatu sochaczewskiego.

W porozumieniu znalazł się również zapis o działaniach, które strony porozumienia mogą inicjować i organizować, np. szkolenia w zakresie zwalczania podaży środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

mł. asp. Agnieszka Dzik