SPROSTOWANIE do artykułu Jerzego Szostaka z dnia 16 września 2014 roku pt. Prezes płacze i płaci

0
175

Redaktor Naczelny Jerzy Szostak

Express Sochaczewski

Ul. Żeromskiego 29 G

96-500 Sochaczew

 

Szanowny Panie!

W imieniu Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew sp.  z o.o. z siedzibą w Sochaczewie na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe wnoszę o opublikowanie sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych wiadomości zawartych w materiale prasowym pod tytułem Prezes płacze i płaci autorstwa Jerzego Szostaka który ukazał się w wydaniu Expresu Sochaczewskiego z dnia  16 września 2014 roku.

SPROSTOWANIE

W artykule Jerzego Szostaka z dnia 16 września 2014 roku pt. Prezes płacze i płaci nieprawdziwe i nieścisłe są następujące informacje:

  1. Nieprawdziwa jest informacja, że ZWIK zapłacił za publikacje informacji prasowych dotyczących nieprawdziwych informacji zawartych w poprzedniej publikacji prasowej z dnia 19 sierpnia 2014 roku kwotę 3000 złotych. Koszt publikacji tych sprostowań wyniósł 1357,92 złotych netto.

Konieczność publikowania sprostowania informacji zamieszczonych w publikowanych przez Expres Sochaczewski tekstach jest związana z koniecznością informowania społeczeństwa o nieprawdziwych i niejasnych informacjach dotyczących funkcjonowania spółki. Nadmiar tego rodzaju publikacji niewątpliwie związany jest z prowadzoną za pośrednictwem Expresu Sochaczewskiego kampanią wyborczą. Nie bez znaczenia jest także okoliczność,  że z nieznanych powodów Expres Sochaczewski publikuje tylko wybrane sprostowania przesyłane przez ZWIK-Sochaczew nie informując o przyczynach braku publikacji pozostałych wbrew obowiązkowi wynikającemu z treści art. 33 ustawy prawo prasowe.

  1. Nieścisła jest informacja, dotycząca kwestii opłat abonamentowych i opłat za wodę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków może składać się z dwóch części: opłaty za zużytą wodę czy odprowadzone ścieki oraz abonamentu za gotowość urządzeń i infrastruktury do świadczenia usług. Opłata abonamentowa obowiązuje w Spółce od dnia jej powstania. Ma ona charakter ryczałtowy i jest naliczana co miesiąc niezależnie od ilości zużytej wody lub odprowadzonych ścieków. Konsekwencją powyższego jest, iż przy małym zużyciu wody lub braku zużycia opłata nadal jest naliczana w ustalonej wysokości.

  1. Nieprawdziwa jest informacja, że wystawienie faktury za okres od marca do sierpnia jest niezgodne z prawem oraz świadczy o nieznajomości przez Prezesa ZWIK podziału roku kalendarzowego.

Zgodnie z brzmieniem zawieranych przez ZWIK umów okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące. Niemniej jednak faktury wystawiane są na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym pracownik ZWIK nie mógł odczytać liczników np. ze względu na nieobecność właściciela w domu, faktura mogła zostać wystawiona dopiero po dokonaniu takiego odczytu w sierpniu 2014 roku. Nawet pobieżna lektura wskazanej faktury jasno wskazuje na okres rozliczeniowy objęty jej treścią a mianowicie od 21 marca 2014 roku (data poprzedniego odczytu) do 6 sierpnia 2014 roku (data aktualnego odczytu). Ponadto na fakturze jest bez wątpliwości wskazana liczba miesięcy za które naliczane są opłaty abonamentowe w tym wypadku za 5 miesięcy.

  1. Nieścisła jest informacja, że opłaty abonamentowe przerastają cenę opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Opłaty abonamentowe naliczane są w stałej wysokości za każdy miesiąc korzystania z infrastruktury  dostarczającej wodę i odprowadzającej ścieki. Wysokość tych opłat nie jest uzależniona od zużycia wody. W przypadkach gdy w sposób stały korzysta się z dostaw wody i wprowadza ścieki wysokość opłat abonamentowych nie przerasta opłat za wodę  i odprowadzanie ścieków. Sytuacja taka może wystąpić jedynie w przypadku nie korzystania z wody lub niewielkiego poboru wody.

  1. Nieprawdziwa jest informacja, sugerująca, że Prezes ZWIK oraz Urząd Miejski ukrywają informację dotyczącą wysokości opłat abonamentowych.

Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana wraz z taryfami za pobór wody i odprowadzanie ścieków zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, figuruje w wyodrębniony sposób na fakturach nie pozostawiając w tym zakresie żadnych wątpliwości co do ich wysokości oraz okresu za który zostały naliczone.

Stanisław Grażka Prezes Zarządu

Wnoszę o opublikowanie niniejszego sprostowania w terminie i na warunkach określonych w art. 32 ww. ustawy.

Jednocześnie w związku z faktem iż publikując sprostowania dokonuje Pan stałego naruszenia przepisów prawa prasowego przypominam, iż zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy w  tekście nadesłanego sprostowania nie wolno bez zgody wnioskodawcy dokonywać skrótów ani innych zmian.

 

 

Szostak wniosek o sprostowanie tekst z 16 09 2014 roku.pdf

 

10369