Starosta odpowiada posłowi w sprawie szkoły w Erminowie

0
60

Sochaczew, dnia 25 września 2014 roku

Pan
Maciej Małecki
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na wystąpienie Pana Posła z dnia 12 września 2014 roku, dotyczące zatrudnienia Pani Justyny N-S w prowadzonym przez Powiat Sochaczewski Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, – informuję, co następuje:

1) Pani Justyna N-S jest zatrudniona w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie na stanowisku wychowawcy świetlicy w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie mianowania. Pani Justyna N-S od dnia 1 września 2003 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. korzystała u tego pracodawcy z urlopu bezpłatnego.
Do jej podstawowych obowiązków należy organizowanie czasu pracy dzieciom kształcącym się w szkole, oczekującym na przejazd autobusem do domu. Prowadzi ona również zajęcia z plastyki w jednej z klas. Dla tego nauczyciela ustalono następujący harmonogram czasu pracy:
– poniedziałek 1200 – 1600
– wtorek 1200 – 1600
– środa 1200 – 1600
– czwartek 950 – 1600
– piętek 800 – 1600.

2) Zgodnie z przepisami prawa oświatowego dyrektor szkoły kieruje jej działalnością i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie. Obowiązujące przepisy prawa nie zobowiązują ani nie uprawniają dyrektora szkoły do przeprowadzania konsultacji z rodzicami uczniów pobierających naukę w szkole w sprawie ich kształcenia przez danego (konkretnego) nauczyciela, nawet w przypadku wszczęcia przeciwko temu nauczycielowi postępowania karnego.

3) W związku ze zmianami organizacyjnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie rozwiązano z końcem roku szkolnego 2013/2014 tj. z dniem
31 sierpnia 2014 roku umowę o pracę z jednym nauczycielem posiadającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z fizyki, chemii i biologii, który nabył uprawnienia emerytalne już w 2006 roku.

4) Nadzór nad funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski – sprawuje Starosta Sochaczewski przy pomocy Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

5) Zgodnie z dyspozycją art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego wyłącznej kompetencji należą więc sprawy związane z kształtowaniem polityki kadrowej w szkole. Przeciwko Pani Justynie N-S, zatrudnionej w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, wszczęte zostało w trakcie tego zatrudnienia postępowanie karne – niezwiązane
z tym zatrudnieniem – które nie zostało zakończone. W stosunku do tego nauczyciela, do chwili obecnej, nie zaistniała zatem żadna z przesłanek określonych przepisem art. 26 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) skutkująca wygaśnięciem stosunku pracy z mocy prawa (w postaci np. prawomocnego ukarania karą dyscyplinarnego zwolnienia z pracy w postępowaniu dyscyplinarnym, prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu, prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie itd.). Organy ścigania nie zastosowały w stosunku do tego nauczyciela – w związku z toczącym się tym postępowaniem – środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia go w czynnościach służbowych. W konkretnym przypadku nie zaistniały również podstawy do obowiązkowego zawieszenia Pani Justyny N-S, przez dyrektora szkoły, w pełnieniu obowiązków nauczyciela. Przepisy prawa nakładają na dyrektora szkoły taki obowiązek wyłącznie w razie wszczęcia postępowania karnego w stosunku do nauczyciela lub złożenia wniosku o wszczęcie przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego – w sprawach dotyczących naruszenia praw i dobra dziecka, a z taką sytuacją nie mamy do czynienie w przypadku tego nauczyciela. Tym samym w poruszanej przez Pana Posła sprawie nie zaistniała (do tej pory) żadna okoliczność uprawniająca dyrektora szkoły do odsunięcia Pani Justyny N-S od wykonywania powierzonych jej obowiązków, po podjęciu przez nią pracy po zakończeniu urlopu bezpłatnego. Starosta Sochaczewski jest jedynie zwierzchnikiem służbowym dyrektora szkoły. Przepisy prawa nie dają mu natomiast żadnych uprawnień do ingerowania w politykę kadrową kształtowaną i prowadzoną przez dyrektora szkoły, a tym samym do wydawania dyrektorowi poleceń w tym zakresie. Z uwagi na fakt, iż z okoliczności sprawy trudno jest uznać, aby dyrektor Szkół Specjalnych w Erminowie dopuścił się jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawa w związku z zatrudnianiem Pani Justyny N-S w tym Zespole – nie mam również podstaw do zastosowania w stosunku do dyrektora tej powiatowej jednostki organizacyjnej środków porządkowych przewidzianych w kodeksie pracy bądź innych środków dyscyplinujących określonych w innych ustawach.

Mam nadzieje, że udzielone Panu Posłowi wyjaśnienia wyeliminują Jego obawy związane ze sprawą stanowiącą przedmiot wystąpienia.