Stypendia wójta gminy Brochów

0
35

Wójt gminy Brochów od zawsze stawiał nacisk na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z naszej gminy. W szkołach organizowane są zajęcia sportowe, turnieje gminne, zawody sportowe, promujące rozwój fizyczny. Jednak sport to nie wszystko. Ważna jest także wiedza naszych uczniów i aby ją szerzyć i propagować wprowadziliśmy „Stypendium Wójta Gminy Brochów”.

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/194/2016 o stypendium mogą ubiegać się uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, uczeń szkoły podstawowej musi osiągnąć w wyniku kwalifikacji końcowej średnią ocen co najmniej 5,20, a uczeń gimnazjum co najmniej 5,10. Ważna jest także wzorowa ocena z zachowania. Chcemy wspierać uzdolnionych uczniów i ich motywować, dlatego o stypendium mogą się także ubiegać uczniowie, którzy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub współzawodnictwie sportowym zajęli I,II lub III miejsce na szczeblu wojewódzkim i godnie reprezentowali naszą gminę. Stypendium przyznawane jest raz w roku kalendarzowym, a wnioski można składać do dnia 30 czerwca każdego roku, bezpośrednio do wójta gminy Brochów wraz z załączoną kserokopią świadectwa szkolnego poświadczoną u dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, dyplomu za osiągnięcia sportowe i certyfikatu naukowego.