Teresin. 28.06.2017 XXXVII sesja Rady Gminy

0
146

W dniu 28.06.2017 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XXXVII sesja VII kadencji Rady Gminy 

Zapowiedzi sesji

 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 12 czerwca 2017 r.

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy z dnia 9 maja 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/214/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Teresin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2017 – 2022
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2017
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
 10. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin za 2016 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
 13. Informacja przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 14. Informacja wójta o pracach Urzędu Gminy
 15. Interpelacje i zapytania
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             /-/ Bogdan Linard