Teresin. Mimo wakacji radni pracują

0
31

W czwartek 6 sierpnia br. teresińscy radni spotkali się na obradach XXXVIII sesji Rady Gminy Teresin. Porządek obrad obejmował wiele projektów uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zadecydowali także o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W dalszej części czwartkowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031. Wprowadzone poprawki są m.in. wynikiem zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 130.025,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice”. Jak poinformowała skarbnik Gminy Agnieszka Rosa, zmiany w budżecie są wynikiem przyznania Gminie Teresin dotacji z Urzędu Statystycznego w wysokości 27.056,00 zł na Powszechny Spis Rolny oraz dotacji z Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP Teresin (20.000 zł), inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin (132.695,00 zł) oraz aktywizację sołectw (po 10.000 zł w ramach tego wsparcia otrzymają sołectwa: Kawęczyn, Teresin Gaj, Maszna i Pawłowice).

– W wydatkach wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne: przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kawęczynie (60.000,00 zł) oraz przygotowujemy projekt sieci wodociągowej w Teresinie Gaju (13.500,00 zł). Na wniosek dyrektora SP w Teresinie przeznaczamy 18.500,00 zł na zakup schodołazu, 35.000,00 zł natomiast na projekt przebudowy kotłowni węglowej na gazową w Teresińskim Ośrodku Kultury. O 70.000,00 zł zmniejszamy dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – poinformowała Agnieszka Rosa.

Na zakończenie obrad Maria Wójcicka przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Teresin za 2019 rok, który radni przyjęli jednogłośnie.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

.