Teresin. Odbyła się XI sesja Rady Gminy

0
11

W dniu 14 września br. Rada Gminy obradowała po raz jedenasty w tej kadencji. Na początek radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Maszna gminy Teresin, stanowiącej drogę. Przyjęta darowizna w postaci trzech działek o łącznej powierzchni 2918m2.
Podejmując kolejną uchwałę Rada Gminy wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Teresin. W związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie programu dotyczącego przedmiotowego planu niezbędne jest załączenie właśnie podjętej uchwały. – W nowym okresie programowania 2014-2020 plan będzie stanowił podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach obszaru gospodarka komunalna – wyjaśniła Julita Kowalska-Labus z Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Teresin. Dodajmy, że plan gospodarki niskoemisyjnej jest ponadto dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych.
W dalszej części obrad powołano zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Sochaczewie na kadencję 2016-2019. W skład komisji weszły: Grażyna Cierpis-Przysucha, Dorota Dorodzińska oraz Danuta Olejnik. Następnie podjęto uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników, którymi są – Bogusław Bęzel, Mirosław Odolczyk, Agnieszka Jadwiga Ptaszkiewicz i Maria Magdalena Wójcicka. Wybory na ławników odbędą się podczas październikowej sesji Rady Gminy.
Podczas obrad dokonano wyboru reprezentanta gminy Teresin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Jednogłośnie został nim Marek Jaworski, zastępca wójta gminy Teresin.
Rada Gminy zajęła się ponadto rozpatrzeniem skargi na działania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz na bezczynność wójta gminy Teresin. Skarga zawierała zarzut nierównego traktowania pracowników przez dyrektor biblioteki Aleksandry Starus oraz związaną z tym rzekomą bezczynność wójta Marka Olechowskiego. Skargę wniosła Jolanta Mularczyk, aktualna pracownik teresińskiej biblioteki. Sprawę wcześniej zbadała Komisja Rewizyjna, a jej stanowisko podczas sesji przedstawił radnym przewodniczący Jerzy Wójcik. Skarżąca nie zgadzała się z wysokością podwyżki swojego wynagrodzenia, które jej zdaniem było zbyt niskie. – Analizując zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku bibliotekarza stwierdzamy, że zakres czynności skarżącej jest taki sam, jak w przypadku pozostałych pracowników, zaś jej wynagrodzenie za pracę jest najwyższe w tej grupie pracowników. Pani Mularczyk uzyskała też dodatkowe świadczenie w postaci pokrycia czesnego za naukę ponad 8 tys. zł oraz dodatkowe 42 dni płatnego urlopu. Należy też wziąć pod uwagę, że nigdy nie została pominięta przy przyznawaniu przez dyrektora nagród dla pracowników biblioteki. – przedstawiał stanowisko badającej sprawę Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Jerzy Wójcik. Komisja, jak i później Rada Gminy ostatecznie uznała skargę za bezzasadną. 
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022. Jak wyjaśniła Jadwiga Durczak, skarbnik gminy Teresin, zwiększono o kwotę ponad 1,9 tys. zł dotację dla województwa mazowieckiego w przedsięwzięciu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – niwelowanie w zakresie informatyzacji w urzędach województwa mazowieckiego. Dokonano też zmian w obecnym budżecie gminy Teresin. Na zakończenie obrad ich uczestnicy zapoznali się z informacją z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Wynika z niej, że w ciągu tego okresu zrealizowano dochody na poziomie 49,62%, a wydatki na poziomie 52,23% całościowego planu budżetowego na obecny rok. Pierwsze półrocze zamyka się deficytem w wysokości 1,9 mln zł.

/M.Odolczyk/

 

sesja11_2015_1 sesja11_2015_2