Teresin. Pożegnalna sesja Rady Gminy

0
61

Rada Gminy Teresin zebrała się na 59 sesji. To już ostatnie obrady teresińskiego samorządu w tej kadencji. W środę 31 października br. najpierw podjęto szereg uchwał, a potem podziękowano oficjalnie obecnym jeszcze radnym.

Jako pierwszą, podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działkę nr ew. 8/2 w obrębie SHRO Skotniki. Plan obejmuje nieruchomość o powierzchni 33,14 ha położoną w południowo-zachodniej części gminy.

Rada podjęta też uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Teresin.

Ponadto samorządowcy wyrazili zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Granice. Chodzi o część nieruchomości gruntowej o powierzchni 18 mkw stanowiącej własność gminną.

W dalszej części obrad Rada uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024. Celem programu jest zarówno zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie teresińskiej gminy, jak i zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie pomocy i ochrony ofiar rodzinnej przemocy.

Podczas sesji podjęto też uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Teresin „Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+”

Zatwierdzono przystąpienie Gminy Teresin do realizacji grantu dotyczącego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Grant będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dalej, podjęto uchwałę w sprawie Statutu Gminy Teresin, a także uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Kolejna z uchwał dotyczyła zmiany uchwały nr XLIX/286/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Dokonano też zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2031 oraz w tegorocznym budżecie gminy.

Mamy też bardzo dobrą wiadomość w zakresie podatków. Otóż Rada Gminy Teresin na wniosek wójta Marka Olechowskiego pozostawiła na rok 2019 na niezmienionym poziomie zarówno stawki podatku od nieruchomości, jak i stawki podatku od środków transportowych.

Obniżona została też średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 do kwoty 48 zł za 1dt.

Zebrani zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Teresin za I półrocze 2018 roku i z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2017/2018

Na zakończenie obrad wójt Marek Olechowski wraz z przewodniczącym Bogdanem Linardem podziękowali za współpracę wszystkim radnym mijającej kadencji , wręczając im okolicznościowe upominki. Wspólna fotografia była symbolicznym podsumowaniem ostatnich, jakże udanych i efektywnych 4 lat gminnego samorządu.

Marcin Odolczyk