Teresin. Z prac rady gminy

0
75

Najważniejszą podjętą uchwałą w dniu 14 br. podczas 46. sesji Rady Gminy było przyjęcie budżetu na rok 2018. Przyszłoroczny plan dochodów i wydatków zyskał akceptację wszystkich radnych, uchwałę przegłosowano jednogłośnie!

Dochody zaplanowano na 59 mln 364 tys. 961,44 zł, a wydatki na 66 mln 864 tys. 961,44 zł. Rezerwa ogólna wynosi 251 tys.300 zł, a rezerwa kryzysowa 148 tys. 700 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 mln 500 tys. 500 zł. Ma on zostać pokryty z emisji obligacji. Kształt budżetu na rok 2018 ukazuje, że będzie to rok bogaty w inwestycje w zakresie m.in. dróg, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia drogowego, czy innej infrastruktury służącej poprawie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy Teresin.

Głosowanie nad budżetem poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 -2031.

Ponadto podczas 46. sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów geodezyjnych Teresin Gaj oraz Topołowa, jak również w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Teresin na lata 2016 – 2032” oraz uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi   działalność  pożytku publicznego na 2018 rok.

Ponadto Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Dokonano też korekty w tegorocznym budżecie.

Radni zajęli się również ustaleniem stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego oraz dla Województwa Mazowieckiego.

M. Odolczyk