Teresin. Rada uchwaliła budżet na rok 2019

0
48

W ostatni piątek roku 2018 (28.12) Rada Gminy Teresin zebrała się podczas III sesji w tej kadencji. Podjęto szereg uchwał, jednak najważniejsza z nich dotyczyła zatwierdzenia budżetu gminy na 2019. Nowy plan finansowy został przyjęty jednogłośnie. Wcześniej uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Teresin na lata 2019-2031. Przewodniczący Rady Bogdan Linard poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła projekt uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Wszystkie stałe komisje gminne również pozytywnie zaopiniowały projekt. Nowy budżet zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 63 077 075,75 zł. Wydatki oszacowane zostały na kwotę 61.827.083,75 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 1 249 992,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetową.

Podczas III sesji Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie m.in. nadania nazw ulicom, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjęła gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Samorządowcy zatwierdzili przyszłoroczny plan pracy Komisji Rewizyjnej, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Teresin.

W dalszej części obrad, podjęto również uchwałę w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Teresin na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Należy wspomnieć, iż Rada powołała nowego skarbnika Gminy. Odchodzącą na emeryturę Jadwigę Durczak zastąpi teraz Agnieszka Rosa, pełniąca dotąd funkcję zastępczyni skarbnika gminy. Pani Jadwidze życzymy przede wszystkim zdrowia i radości oraz zasłużonego odpoczynku, jak również realizacji wszystkich dotychczasowych marzeń. Natomiast Pani Agnieszce składamy życzenia pomyślności, satysfakcji z pełnionej funkcji i efektywnej pracy na rzecz rozwoju całej naszej gminy.

 Marcin Odolczyk

.