Teresin. Radni przyjęli nowy Statut Gminy

0
58

5 lutego 2019 r. o godz. 1400 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” odbyła się IV. w tej kadencji sesja Rady Gminy Teresin. Było to niezwykle pracowite popołudnie, ponieważ radni podjęli łącznie trzydzieści pięć uchwał, w tym tę najistotniejszą, dotyczącą Statutu Gminy Teresin.

Radni podjęli m.in. uchwały w sprawach: nadania nazwy ulicy w Masznie (ul. Szyszkowa) oraz zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącej nadania nazw ulicom w miejscowościach Granice i Seroki-Wieś, nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w Nowej Piasecznicy, wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Granicach oraz zmiany uchwały nr XXXIX/230/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Rada Gminy wybrała swojego reprezentanta do stowarzyszenia pod nazwą „Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbego”. Został nim radny Zbigniew Biederka, który od wielu już lat reprezentuje naszą gminę w tym gremium.

W dalszej części obrad głos zabrał Marek Olechowski – wójt gminy, który przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Teresin. Poinformował, że Rada Gminy przyjęła swój statut 31 października 2018 r. Został on następnie przesłany do Wydziału Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W wyniku kontroli tego dokumentu wskazano, co należy w nim poprawić. Jak podkreślił wójt Olechowski były to poprawki czysto kosmetyczne, które nie wpłynęły na wartość dokumentu, jego rozumienie i treść. Przypomnijmy, że Statut to zasadniczy dokument dla funkcjonowania każdej gminy. To właśnie statut określa jej ustrój i to właśnie w nim zapisane są przepisy dotyczące organizacji, zakresu i sposobu działania gminy i Rady Gminy.

Aktualnie obowiązujący Statut Gminy Teresin został dostosowany do ustawy ze stycznia 2018 r. wprowadzającej zmiany, które należało uwzględnić w statucie gminy. Są to m.in.: wydłużenie kadencji do 5 lat, obligatoryjność budżetu obywatelskiego czy konieczność powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Nowelizacja wprowadziła też obowiązek przeprowadzania głosowań na posiedzeniach rad za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych oraz transmitowania i utrwalania obrad rad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ustawodawca doprecyzował też, ilu najmniej radnych może utworzyć klub radnych, istotnie rozszerzył uprawnienia kontrolne radnych, dookreślił znaczenie i tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych przez wójta, wprowadził obowiązek wójta składania celem rozpatrzenia przez radę raportu o stanie gminy oraz ustanowił ustawową obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

Następnie radni zajęli się zmianami w statutach poszczególnych sołectw. Jak poinformował wójt Olechowski, najważniejszą z nich jest wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej do pięciu lat, co odpowiada kadencji Rady Gminy. Wyjaśnił jednocześnie, iż zarówno sołtys jak i członkowie rady sołeckiej mogą być wybrani wyłącznie po przeprowadzeniu wyborów. Oznacza to, że nawet w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata na sołtysa, wybory należy przeprowadzić, a odstąpienie od przeprowadzania głosowania jest niedopuszczalne. Inną istotną zmianą jest to, że w przypadku nieważności zebrania z powodu braku kworum (wymagana jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania), następuje powtórzenie zebrania po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. O ile jednak w wyznaczonym terminie na zebraniu nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza się po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa. Omówione powyżej zmiany poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi we wszystkich sołectwach. Za proponowanymi zmianami opowiedziała się znakomita większość mieszkańców sołectw naszej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard przedstawił następnie informację o działaniach w okresie międzysesyjnym. Poinformował m.in.: o sprawozdaniu z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin w roku 2018, o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu gminy oraz o unieważnieniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową Uchwały Rady Gminy Teresin z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na rzecz parafii rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W ostatniej części obrad wójt Marek Olechowski przedłożył obecnym na sesji informację na temat swej pracy w okresie pomiędzy sesjami. Do najważniejszych działań wójta w tym okresie należały m.in.: sprawy dotyczące dozorowania terminowości realizacji inwestycji gminnych: „Przystanek Granice – Punkt Obsługi Turysty w gminie Teresin” oraz zaplecza sportowego GOSiR w Teresinie. W okresie między sesjami wójt wydał szereg zarządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz odbył wiele spotkań, m.in. spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury z pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołajem Wildem z przedstawicielami samorządów trzech gmin, w których planowana jest rezerwacja terenu pod CPK oraz z inwestorami planującymi na terenie Teresina Gaju i Topołowej założenie firm o charakterze logistycznym.

Minutą ciszy radni uczcili pamięć śp. Jana Mitrowskiego, mieszkańca Maurycewa, który był radnym I. kadencji.

Tomasz Daczko

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można zobaczyć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisja i nagrania z sesji”.

.