Teresin. Sesja z absolutorium dla wójta

0
23

Rada Gminy czternastoma głosami „za” i przy jednym „wstrzymującym się” zdecydowała o przyznaniu wójtowi gminy Teresin Markowi Olechowskiemu absolutorium z realizacji budżetu za rok 2014. To jedna najważniejszych uchwał, jaką podejmuje Rada Gminy w ciągu roku budżetowego. Tuż przed głosowaniem za absolutorium Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2014. Przewodniczący RG Bogdan Linard poinformował, że również Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Teresin za rok 2014.

Ponadto podczas ósmej sesji Rady Gminy Rada zdecydowała także o wystosowaniu do komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu i komendanta głównego policji o zwiększenie o dwa – liczby etatów Posterunku Policji w Teresinie w rewirach dzielnicowych. Wyrażono też zgodę na odwołanie darowizny na rzecz powiatu Sochaczewskiego nieruchomości, położonej w Teresinie przy Alei XX-lecia o powierzchni 2241 m2 w związku z nie zrealizowaniem celu, na który nieruchomość była darowana.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2015-2022 oraz w uchwale budżetowej na rok bieżący.

Zebrani wysłuchali też sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok, jak również sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Marcin Odolczyk

Więcej informacji o Gminie Teresin

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Teresin