Teresin. Z prac Rady Gminy

0
76

17 kwietnia 2019 r.,  w przeddzień Świąt Wielkanocnych, w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura” odbyła się VI sesja Rady Gminy Teresin.

Pierwszym punktem sesji było sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów sołtysów i rad sołeckich, które przedstawiła sekretarz Gminy Grażyna Cierpis–Przysucha. W terminie od 26 lutego  do 20 marca 2019 r. odbyło się 28 zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach, na których dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich. Liczba uprawnionych mieszkańców do głosowania wynosiła  9080 osób. W głosowaniu wzięło udział 1008 osób uprawnionych, co stanowi  11 % frekwencji. Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwie Skrzelew  i wyniosła ona 45,4 %,  natomiast najniższą w sołectwie Teresin 1,8 % . W dziewięciu sołectwach wybrano nowych sołtysów, a w dziewiętnastu zachowane zostało dotychczasowe status quo.

Sprawozdanie z wyborów było okazją do złożenia podziękowań sołtysom, którzy zakończyli pełnienie swojej funkcji. Wójt gminy Teresin Marek Olechowski serdeczne podziękował za pełną zaangażowania służbę na rzecz sołectw i ich mieszkańców. Podkreślił, iż jako sołtysi z poświęceniem i skutecznością realizowali wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój sołectw, dbałość o ich wizerunek oraz integrację mieszkańców. Podziękowania i pamiątkowe statuetki przekazano na ręce ustępujących sołtysów, którzy na swoim stanowisku przepracowali 30 i więcej lat: Krystyny Pietrzak z Serok,  Kazimierza Antczaka z Granic, Sylwestra Gmurka z Pawłowic oraz  Witolda Zdanikowskiego z Witoldowa. Pozostali ustępujący sołtysi: Wioletta Koch (Ludwików), Wojciech Cudnik (Dębówka), Janusz Paradowski (Elżbietów), Andrzej Szymański (Stare Paski), Tomasz Wysocki (Budki Piaseckie) otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pełną listę wybranych sołtysów i rad sołeckich prezentowaliśmy w marcowym wydaniu „Prosto z Gminy”.

Następnie głos zabrała Justyna Kamińska, która poinformowała obecnych na sesji o organizowanym 19 maja turnieju charytatywnym na rzecz mieszkanki naszej gminy pani Magdaleny Rosy, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Zachęciła również sołtysów do wzięcia udziału przez ich sołectwa w turnieju przeciągania liny podczas Teresińskiej Nocy Czerwcowej.

W kolejnym punkcie obrad radni jednogłośnie przyjęli protokół z V sesji Rady Gminy z dnia 4 marca 2019 r. Następnie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu Granice oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/04 Rady Gminy Teresin z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Elżbietów, zmienionej uchwałą nr XXX/231/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 1 marca 2013 r.  Radni zadecydowali również o nabyciu niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia przeznaczonej pod drogę i stosowną uchwałą znieśli formę ochrony przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, uznanego za pomnik przyrody.

Następnie radni dokonali wyboru przedstawiciela Gminy Teresin do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie. Została nim znana w środowisku lekarka pani Antonina Gigier.

W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Teresin a także w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/286/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W trakcie obrad VI sesji Rady Gminy dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031. Zwiększono plan dochodów o kwotę 316.043,00 zł i plan wydatków o 2.495.043,00 zł. Wprowadzono również zmiany w  wykazie przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zadaniu „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno, Teresin ” zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 200.000, 00 zł natomiast w zadaniu „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno, Teresin – etap II ” limit ten powiększono do kwoty 193.590,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit wydatków w zadaniu „Zaplecze sportowe GOSiR Teresin” o kwotę 854.000,00 zł , a w zadaniu „Rozbudowa SUW ELTER” zmniejszono limit wydatków o kwotę 39.000,00 zł.  Radni pozytywnie rozpatrzyli także propozycje zmian w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2019. Szczegółowe informacje na temat uchwalonych zmian, zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-3031, jak i w Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2019, można znaleźć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

W ostatniej części obrad przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, a następnie wójt Marek Olechowski przedstawili obecnym na sesji informacje na temat swojej pracy pomiędzy sesjami.

                                                                                 Tomasz Daczko                                            

Nagranie obrad będzie można zobaczyć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje i nagrania sesji”.

.