Teresin. Z prac Rady Gminy

0
55

Teresińscy radni nie zwalniają tempa.  11 lipca 2019 r. w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” odbyła się X już w tej kadencji sesja Rady Gminy Teresin.

W pierwszym punkcie obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Kategorię dróg gminnych otrzymała droga wewnętrzna – część Traktu św. Jana Pawła II, most nad działką stanowiącą rzekę Pisię oraz droga wewnętrzna –  połączenie ulicy Guzowskiej z ulicą Torową.

Następnie uchwalono zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin. Wójt Marek Olechowski wyjaśnił, iż w wyniku strajku nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2018/19 powstały oszczędności w funduszach płacowych. Rada i wójt gminy postanowili przekazać nauczycielom środki zarezerwowane w budżecie na ich wynagrodzenia w formie dodatku motywacyjnego, a wysokość środków planowanych na jego przeznaczenie może zostać podwyższona maksymalnie o 200%. Przypomnijmy, iż dodatek motywacyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia nauczyciela. Aby go otrzymać, nauczyciel musi spełnić wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz regulaminie wynagradzania nauczycieli uchwalonym przez organ prowadzący. Jak podkreślił wójt Olechowski wyższy dodatek motywacyjny będzie przysługiwał wszystkim nauczycielom, także tym, którzy nie brali udziału w strajku. Jednocześnie przewodniczący Komisji Społecznej w opinii projektu uchwały zwrócił uwagę na trudną sytuację w edukacji. Rządowa, centralna subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Wójt i Rada Gminy Teresin przeznaczają duże środki na utrzymanie szkół. Dzięki takiemu podejściu szkoły podstawowe na terenie gminy funkcjonują prawidłowo. Zbigniew Biederka przypomniał, że istnieje też dodatek specjalny w Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, natomiast pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel wyjaśnił, iż wypłata takiego dodatku specjalnego leży w kompetencjach dyrektorów szkół.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin. Skarbnik Gminy Agnieszka Rosa, przedstawiając projekt uchwały, zwróciła uwagę, że w protokole pokontrolnym Regionalna Izba Rozrachunkowa wskazała nieprawidłowość polegającą na finansowaniu klubów sportowych bezpośrednio z budżetu Gminy. Finansowanie to odbywało się poprzez GOSiR, który w swoim budżecie planował również budżety poszczególnych klubów, co jest niedopuszczalne. Według nowych uregulowań finansowanie rozwoju sportu na terenie naszej gminy będzie następowało w formie dotacji celowej udzielanej klubom sportowym na podstawie złożonego przez klub wniosku w terminie do 30 września roku poprzedzającego uchwalenie budżetu Gminy Teresin. Otrzymanie wsparcia finansowego przez klub sportowy będzie następowało na podstawie podpisanej umowy.

Radni przegłosowali także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031. Skarbnik Rosa wyjaśniła, że zmianie ulegają dwa zadania. Po pierwsze dotacja powiatowa na ten rok została określona w kwocie 13.605, 00 zł (wcześniejszy zapis 600.000,00 zł, na 2020 rok przechodzi kwota 586.385,00 zł, a na 2021 8.000.000,00 zł). Dochodzi także nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin”, na które łączne nakłady finansowe mają wynieść 2.167.000,00 zł (limit wydatków na 2019 r. to 42.000,00 zł, na 2020 r. – 125.000,00 zł, na 2021 r. – 1.000.000,00 zł). Przedstawiono także koncepcję architektoniczną rozbudowanego budynku Urzędu Gminy.

W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019. Zdjęto z dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na ten rok kwotę 586.395,00 zł, a środki te przeznaczono na nowe zdania inwestycyjne lub dołożono do zadań już istniejących.

Radni postanowili udzielić pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w formie dotacji celowej na 2019 r. w wysokości 13.605,00 zł, na 2020 r. w wysokości 586.395,00 zł, a na 2021 r. w kwocie  8.000,000,00 zł.

Podczas X sesji radni powołali również zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Sochaczewie na kadencję 2020-2023 w składzie: Grażyna Cierpis – Przysucha, Dorota Dorodzińska, Joanna Gałecka.

Marek Jaworski przedstawił sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rozstrzygnięte bądź trwające przetargi, trwające lub zakończone inwestycje oraz przypomniał o nadchodzących w najbliższym czasie imprezach organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę Teresin (20 VII –  Piknik Country, 25 VII –  Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza, 26 VII –  otwarcie nowej Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, 15 VIII –  Przegląd Zespołów Grających do Tańca „Kotlet 2019”, 25 VIII –  obchody 100–lecia OSP Szymanów, 31 VIII – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, 1 IX –  Dożynki Gminne). Zastępca wójta poinformował o dobrej partnerskiej współpracy Gminy Teresin z bułgarską Gminą Szabła. Podziękował też sołtysom i radom sołeckim za pomoc w rozprowadzeniu zawiadomień o zmianie w stawkach za odbiór odpadów oraz za zorganizowanie w poszczególnych sołectwach imprez integracyjnych. Przypomniał jednocześnie o obowiązku aktualizacji tablic ogłoszeniowych.

Radny Paweł Wróblewski podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w  powstanie nowego obiektu „Przystanek Granice – Punkt Obsługi Turysty” przy OSP Teresin. Ciepłe słowa skierował w stronę władz Gminy Teresin. Szczególnie podziękowania złożył strażakom z teresińskiej jednostki za nieocenioną pomoc podczas prowadzenia inwestycji.

Tomasz Daczko

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

.