Teresin. Z prac Rady Gminy

0
44

Sesja Rady Gminy Teresin odbyła się 4 marca 2019 r. w sali widowiskowo – kinowej „Dworca.TO.Kultura”. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca wójta gminy – Marek Jaworski, skarbnik Gminy – Agnieszka Rosa, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi. Obrady otworzył i do końca im przewodniczył przewodniczący Rady Gminy – Bogdan Linard.

Przewodniczący Linard przedstawił Radzie trzech nowo wybranych sołtysów: Julitę Niedzińską – sołtysa Eżbietowa, Paulinę Spilaszek – sołtysa Budek Piaseckich oraz Cypriana Bylickiego – sołtysa Dębówki.

W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli protokół z IV. sesji Rady Gminy z dnia 5 lutego 2019 r. Następnie podjęli dwie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w Masznie i w Granicach. W obu przypadkach nieruchomości te stanowią drogi.

Rada Gminy podjęła także uchwałę dotyczącą „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2019 roku”, której podstawowym zadaniem jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenie populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Radny Paweł Wróblewski poprosił kierownika Referatu Mienia i Środowiska UG Joannę Szymańską o przypomnienie procedury postępowania w razie natknięcia na błąkające się bezpańskie psy. Kierownik referatu wyjaśniła, że procedura taka została opracowana i zawiera szczegółowy opis postępowania w takich przypadkach. Zamieszczona została na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Ochrona środowiska”.

Radni dokonali także zmian w uchwale nr IV/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin. Wprowadzone zmiany do uchwały zasadniczej o wyróżnieniach, nagrodach i stypendiach sportowych dotyczą zmian w podstawie prawnej, w nazewnictwie stałych komisji pracujących w Radzie Gminy oraz zmian wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

Pełnomocnik wójta gminy ds. Oświaty Bogusław Bęzel przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin. Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy – Prawo oświatowe. Wyjaśnił jednocześnie, że organizacja szkół oraz granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin od dnia 1 września 2019 roku nie ulegają zmianie. Jednakże  na podstawie art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wszystkie wcześniejsze zapisy zawarte w uchwałach Rady Gminy Teresin z 2017 roku tracą swą moc. Stąd też zaszła konieczność powołania do życia nowej uchwały. Podczas dyskusji o sieci szkół, radny Hubert Konecki zaapelował, by w budynku po gimnazjum w Szymanowie mogły uczyć się dzieci z klas przedszkolnych szkoły podstawowej. Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśnił, że władze gminy już pochyliły się nad tym pomysłem, i mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci, przychylają się zaproponowanego rozwiązania. Z  art. 32 ustawy – Prawo oświatowe wynika konieczność ustalenia sieci tych oddziałów. W naszej gminie obydwie sieci, tj. szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w tych szkołach są takie same.

W kolejnym punkcie obrad ustalono sieć  publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin. Podobnie jak wcześniej stosowne wyjaśnienia w tej sprawie przedstawił Pełnomocnik ds. Oświaty pan Bogusław Bęzel. Gmina Teresin nie prowadzi publicznych przedszkoli, a dla istniejących na terenie gminy trzech niepublicznych przedszkoli jest jedynie organem wpisowym. Gmina Teresin prowadzi natomiast publiczne oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach podstawowych działających na jej terenie. Projekty obydwu uchwał uzyskały pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Uchwały ustalające sieć publicznych szkół oraz oddziałów przedszkolnych zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Następnie radni wyrazili zgodę na przystąpienie do współpracy z Gminami Baranów i Wiskitki, której kluczowym elementem jest ustalenie zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednocześnie Rada przyjęła Regulamin Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W trakcie V. sesji Rady Gminy podjęto również uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031. Wprowadzone tam zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (o kwotę 315.825,47 zł) i planu wydatków (o kwotę 315.825,47 zł). Dokonano również zmian w wykazie przedsięwzięć. W zadaniu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI”, zwiększono limit wydatków na rok 2019 do kwoty 25.329, 48 zł, natomiast w zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Teresin” zmniejszono limit wydatków na bieżący rok o kwotę 400.000,00 zł. Kwotę tę przeniesiono do wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031. Radni pozytywnie rozpatrzyli także propozycje zmian w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2019. Szczegółowe informacje na temat uchwalonych zmian,  zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031, jak i w Uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2019, można znaleźć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

            W ostatniej części obrad przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, a następnie zastępca wójta Marek Jaworski przedstawili obecnym na sesji informacje na temat swej pracy pomiędzy sesjami.

Miłym akcentem V. sesji Rady Gminy było wyróżnienie i nagrodzenie dyrektorów dwóch instytucji – Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariusza Cieśniewskiego i Gminnej Biblioteki Publicznej Aleksandry Starus, dzięki których działalności Gmina Teresin została uhonorowana w konkursie „Wzorowa Gmina” i otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Kultury. Jak podkreślił dyrektor Cieśniewski, przyznany tytuł jest ukoronowaniem ciężkiej pracy nie tylko osób zarządzających tymi instytucjami, ale przede wszystkim wszystkich pracowników, którzy na co dzień nie szczędzą wysiłku, by tworzyć oraz promować kulturę i sztukę.

Tomasz Daczko

Nagrania obrad można zobaczyć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisja i nagrania sesji”.

.