Udana współpraca między samorządami

0
20

13014

Powiat Sochaczewski bardzo chwali sobie współpracę z samorządami gminnymi. Zarówno z miastem Sochaczew, jak i z pozostałymi siedmioma gminami współdziałanie już teraz można uznać za skuteczne. Oby tak dalej, bo efekty są widoczne.

 

I nie mamy tu na myśli jedynie ostatnio otwartych dróg, choć te przykłady są klasyczne. Przebudowa ul. Staszica w Sochaczewie możliwa była dzięki partycypowaniu w kosztach inwestycyjnych zarówno powiatu, jak i miasta.

Jeśli chodzi o drogę kampinoską w gminie Teresin, wkład własny stanowiący uzupełnienie dotacji pochodził również z dwóch źródeł – powiatu oraz samorządu Teresina. Co istotne, dzięki temu, w obu przypadkach możliwe było ubieganie się o dofinansowanie zaplanowanych inwestycji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Przygotowany przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” otrzymał maksymalną ilość punktów możliwych do zdobycia, zajmując tym samym pierwsze miejsce w całym województwie mazowieckim. Fakt ten, jak i jakże ważną w takich przypadkach współpracę samorządów lokalnych podkreślał podczas uroczystości oficjalnego otwarcia drogi Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki.

W drugiej połowie stycznia br. ogłoszona została lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Na jedenastym miejscu znalazło się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – ETAP I”, a to oznacza, że projekt został zakwalifikowany do dofinansowania kwotą 1,5 mln zł. Nie da się ukryć, że wniosek ten nie byłby w ogóle złożony, gdyby nie dobra współpraca powiatu z gminą Nowa Sucha. Wnioskodawca (powiat sochaczewski) w partnerstwie z gminą zabezpieczył na to zadanie 1,5 mln zł, z czego ponad połowę stanowiły środki budżetowe tejże gminy. Efektem końcowym będzie modernizacja 3,5 kilometrowego odcinka drogi. A to mieszkańców ucieszy najbardziej.

W bieżącym roku powiat sochaczewski złożył wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Związany jest on z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3802W Wilcze Tułowskie – Miszory na odcinku 1,2 km począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Współpraca na tym polu odbywa się między Starostwem Powiatowym a Urzędem Gminy Brochów. Gmina Brochów zadeklarowała udział we wkładzie własnym planowanej inwestycji.

Wracając do współpracy z miastem Sochaczew przypomnijmy, że oba samorządy zaplanowały na rok bieżący kolejne wspólne działania m.in. wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Trojanowskiej, jak również realizację zadania przebudowy mostu na rzece Bzura w centrum miasta.

Kolejne plany związane ze skutecznym współdziałaniem powiat wiąże z gminą Teresin. – Planujemy wykonać dwie dokumentacje projektowe, jedna dotycząca drogi Szymanów – Aleksandrów, a druga Szymanów – Oryszew – mówi Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, wyjaśniając jednocześnie, że w tym przypadku współpraca dotyczy aż czterech samorządów – powiatu sochaczewskiego i żyrardowskiego, gminy Teresin oraz gminy Wiskitki. Drogi te, przebiegają bowiem na terenie dwóch gmin i dwóch powiatów.

Przykłady udanej współpracy samorządowej powiatu z gminami można doszukiwać się również, jeśli spojrzymy na rok 2015. Warto choćby przypomnieć wspólnie zrealizowaną inwestycję – modernizacja drogi na odcinku Iłów- Przejma w kierunku na Jamno. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła tu blisko 1,4 mln zł. W 80% środki na realizację tej inwestycji pozyskano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Pozostała część pochodziła z budżetu powiatowego oraz budżetu gminy Iłów. Takim samym sposobem sfinansowana została przebudowa innej drogi powiatowej w gminie Iłów, łączącej miejscowości Kiernozia i Wszeliwy.

Z kolei na terenie gminy Sochaczew, a dokładnie w ciągu drogi powiatowej Sochaczew – Żuków – Młodzieszyn przebudowano drogę w kierunku Młodzieszyna na odcinku ok. 1km. w partnerstwie z gminą Sochaczew.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, iż wszystkie wymienione inwestycje udało się zrealizować dzięki bardzo dobrej współpracy Starostwa Powiatowego i samorządów gminnych, które partycypowały w kosztach realizacji poszczególnych zadań drogowych.

http://www.powiatsochaczew.pl/