V sesja Rady Gminy Rybno

0
69

RADA GMINY RYBNO                                               Rybno, dnia 23 listopada 2018 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. 46 861-14-38

fax 46 861-14-38 33

www.gminarybno.com

Uprzejmie zapraszam na obrady V sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z II i III sesji Rady Gminy Rybno.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Rybno na rok 2019.
  8. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
  9. Zapytania, wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.