VII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
26

28 marca  2019 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy.

Podjęto uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu 2019 r.

– zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków i przeznaczonych na inwestycje o kwotę 56.367 zł  zgodnie z umową o przyznanie pomocy na zrealizowane przedsięwzięcie w 2018 r. pn. „Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie”

–  zwiększono dochody o kwotę 600.000 zł zgodnie z zawartą umową z Ministrem Sportu i Turystyki  na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie” – wariant 400 m – treningowy,

– zwiększono środki na przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 pn „Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” o kwotę  36.655,27 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2019 rok urealniając plan dochodów bieżących i majątkowych do bieżącej realizacji w działach:

W dochodach :

– zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 50.909 zł

– zwiększono  dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę  9.478,10 zł  o dofinansowanie projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących projektu.

– zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 56.367 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy na przedsięwzięcie realizowane w 2018 r. pn „Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie”.

– zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 600.000 zł

W wydatkach:

– zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych budynków komunalnych o kwotę 4.509 zł

– wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn „Termomodernizację budynku Domu Nauczyciela w Młodzieszynie” z planem wydatków w  kwocie 54.120 zł

– zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji  – Projekt ASI”

-zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn” o kwotę 10.000 zł

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 21.250 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie

– dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Stare Budy na zakup samochodu dla OSP Stare Budy z planem wydatków w kwocie 6.792,62 zł, zmniejszono w tym dziale plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł i wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla OSP Stare Budy z planem wydatków w kwocie 11.792,62 zł ( w tym fundusz sołecki – 6.792,62 zł )

– zwiększono plan wydatków o kwotę 36.655,27 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Akademia Kluczowych Kompetencji”

Informacja międzysesyjna marzec 2019