WAT obejmuje patronat nad Garbolewskim

26 listopada 2019 roku zostało podpisane w Warszawie porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczelnię reprezentowała Marzena Tykarska – prorektor ds. studenckich WAT, a ZS CKP Julia Jakubowska – dyrektor Szkoły.

Podpisanie porozumienia, było zarówno wynikiem wcześniejszej współpracy szkoły z uczelnią, nawiązanej dla celów projektu „Zawodowcy na start”, jak także efektem starań dyrekcji szkoły przy aprobacie i pomocy pani starosty Jolanty Gonta, wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego i dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji Urszuli Opasiak, którzy zachęcają powiatowe placówki do tego typu działań i je promują. Nie bez znaczenia jest także fakt, że szkoła prowadzi w klasach Technikum rozszerzony program z matematyki, fizyki i języka angielskiego oraz kształci w zawodach, które bardzo dobrze korelują z kierunkami na uczelni.

Podczas spotkania w siedzibie WAT w Sali Rycerskiej, które było pierwszym punktem programu wizyty sochaczewskiej delegacji w składzie: dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji Urszula Opasiak, dyrektor Julia Jakubowska, wicedyrektor Anna Majcher i Magdalena Szczepańska, Wiesław Szczygielski przedstawił prezentację potencjału naukowo–dydaktycznego WAT, historię, misję i cele uczelni. Prorektor ds. studentów dr hab. inż. Marzena Tykarska zwróciła uwagę na to, że uczelnia prowadzi kształcenie i badania naukowe na najwyższym poziomie i stanowi zaplecze dydaktyczne, eksperckie i naukowo – badawcze Ministra Obrony Narodowej. Pani dyrektor Julia Jakubowska wyraziła przekonanie, że podjęta współpraca, z racji prowadzenia w szkole kształcenia na kierunkach technicznych, będzie bardzo owocna i satysfakcjonująca dla obydwu partnerów.

Po spotkaniu, nastąpił najważniejszy punkt programu – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy placówkami. W ramach zawartego porozumienia WAT zadeklarował m.in. objęcie ZS CKP patronatem naukowym, prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w szkole, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno–naukowym dla uczniów oraz zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych. ZS CKP zobowiązał się min. do propagowania wśród uczniów oferty studiów partnera, współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym, zapraszaniu studentów do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych w szkole.

Na koniec wizyty w gościnnych progach uczelni sochaczewska delegacja miała możliwość obejrzenia wybranych laboratoriów w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki. Przewodnikami po Instytucie byli dr Tomasz Durejko i dr inż. Dariusz Zasada, którzy z prawdziwą pasją prezentowali urządzenia, będące na wyposażeniu poszczególnych laboratoriów (np. skaningowy mikroskop elektronowy Quanta 3D FEG, młot Charpy’ego, frezarka sterowana numerycznie, tokarka sterowana numerycznie, kalorymetr, drukarka 3d, skaner 3d) i opowiadali o ich możliwościach i wykorzystywaniu w praktyce.

Z kolei na Wydziale Elektroniki Rafał Przesmycki zaprezentował w laboratorium anten i kompatybilności elektromagnetycznej działanie komory bezodbiciowej i opisał jej możliwości oraz pokazał analizator wektorowy HP 8720 C, umożliwiający pomiary parametrów układów mikrofalowych (również charakterystyk fazowych).

Podpisane porozumienie jest pierwszym etapem zacieśniania współpracy pomiędzy WAT i ZS CKP. Powstały już wstępne plany odnośnie kolejnych wspólnych działań placówek, które mają na celu podniesienie efektywności współpracy, tak by była ona owocna dla obydwu stron.

Sz.

.