Wirtualne Biegi w Sochaczewie – cykl czerwcowy

0
33

Publikujemy dziś regulamin Wirtualnych Biegów w Sochaczewie. Tak jak zapowiadaliśmy, w czerwcu zaplanowane zostały 4 biegi. Zawody będą odbywać się cyklicznie, raz w tygodniu w dniach 31.05-01.06 (I Wirtualny Bieg z okazji Dnia Dziecka), 6-7.06, 13-14.06 i 20-21.06 (Bieg z Okazji Dnia Ojca). Dorośli startują na dystansie 5 km, dzieci 500 m, z tym że dzieci mogą wziąć udział tylko w jednym z biegów wskazanych w regulaminie. Zgłoszenia możliwe są od 31 maja do 21 czerwca 2020 roku poprzez wysłanie danych na adres mosirsochaczew@interia.pl. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.

Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje z podziałem na dystans pokonany w ciągu każdego jednego biegu oraz podsumowanie cyklu:

 1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn – dla osób z najlepszymi czasami – nagrody puchary dla 3 najlepszych w danej kategorii.
 2. Nagrodzenie uczestników biegów dla dzieci pamiątkowymi medalami .

Wszelkie szczegóły w regulaminie poniżej. Puchary ufundowane zostaną przez Burmistrza Sochaczewa – Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych.

Dwoje uczestników biegu majowego nie otrzymało od nas jeszcze nagród, za co przepraszamy. Wysłaliśmy do Państwa informację na maila.

 

Regulamin – Wirtualne Biegi w Sochaczewie

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Wirtualnych Biegów w Sochaczewie jest MOSiR w Sochaczewie.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody będą odbywać się cyklicznie, raz w tygodniu w dniach 31.05-01.06 (I Wirtualny Bieg z okazji Dnia Dziecka), 06-07.06, 13-14.06 i 20-21.06 (Bieg z Okazji Dnia Ojca)
 2. Długość każdego biegu to dystans 5km dla dorosłych i 500m dla dzieci
 3. Zawodnik może dystans 5 km i 500m pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu na 5 km prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu ukończą 18 lat lub 12 lat w przypadku pokonania dystansu z osobą dorosłą.
 2. Uczestnicy biegu dla dzieci startują pod opieką dorosłych. W biegu na 500m mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu nie ukończyły 18 lat. Dzieci startują w jednym wybranym terminie, bez możliwości udziału w kolejnym.
 3. Zgłoszenie do udziału w biegu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia możliwe są od 31 maja do 21 czerwca 2020 roku.
 5. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie każdego Biegu. Nie jest to warunek konieczny.

VI. ZASADY

 1. Uczestnik rejestruje się do Biegu poprzez wysłanie danych (imię i nazwisko, wiek, ewentualnie klub czy miejscowość) na adres mailowy mosirsochaczew@interia.pl. Po rejestracji otrzymuje numer startowy. Numer startowy przyznawany jest na cały cykl wirtualnych biegów w Sochaczewie.
 2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 5 km, w przypadku dzieci 500 m. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 31.05-01.06, 06-07.06, 13-14.06 i 20-21.06
 3. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
 4. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na adres mailowy mosirsochaczew@interia.pl Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 5. Zgłoszenie na każdy z cyklów można wpisać tylko raz.
 6. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 7. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np 6 km, w wynikach będzie widniał czas z 6 km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 5 km, jednocześnie pamiętając, że 5 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu.
 8. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.mosir.sochaczew.pl

VII. OPŁATY

 1. Brak opłat za start.

VIII. KLASYFIKACJE

 1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje z podziałem na dystans pokonany w ciągu każdego jednego biegu oraz podsumowanie cyklu.
 2. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn – dla osób z najlepszymi czasami
 3. Nagrodzenie uczestników biegów dla dzieci pamiątkowymi medalami

IX. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary. Puchary zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie, bądź na życzenie zwycięzcy przekazane drogą pocztową
 2. Organizator nie wyklucza przyznania nagród dodatkowych
 3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe dyplomy, do samodzielnego wydruku.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.