Wójt Gminy Rybno ogłasza przetarg nieograniczony

0
37

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów o długości 990 mb polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna o grubości 5 cm, obustronnych poboczy o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego na całym odcinku drogi, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Projekt budowlany, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia. ·Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. ·Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. ·Zamawiający mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robot budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełnić parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. ·Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. ·Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: -ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, -stworzeniem, utrzymanie i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, -ubezpieczeniem budowy, -wykonaniem zabezpieczania terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót), zgodnie z BHP, -wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonaniem robot w dniach ustawowo wolnych od pracy, -inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 36 miesięcy. Szczegółowe warunki wymagane przy realizacji zamówienia:

1.Na własną odpowiedzialność i na swój koszt Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

2.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty utrzymania terenu inwestycji począwszy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego.

3.Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

4.Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie prowadzonych robót w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

5.Wykonawca zobowiązany jest do segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów budowlanych oraz ich wywóz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy a także dokumentów określających wykonanie niezbędnych badań wskazanych w SST potwierdzających ich właściwości i prawidłowe wykonanie. .

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat.

 

Źródło wpisu:

Gmina Rybno