Wójt Marek Olechowski z jednogłośnym absolutorium i wotum zaufania

0
34

XXXVIII sesja Rady Gminy Teresin, na której radni debatowali nad raportem o stanie gminy oraz mieli za zadanie podjąć dwie ważne uchwały o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu wójtowi gminy, odbyła się w środę 26 sierpnia.

W zaprezentowanym Raporcie (dostępny na stronie bip.teresin.pl w zakładce Rada Gminy Teresin) przedstawione zostało podsumowanie realizacji lokalnych programów i strategii, a także informacja o wykonaniu uchwał Rady Gminy w 2019 roku. Ponieważ istotnym elementem oceny stanu gminy jest wywiązywanie się z wykonania zadań własnych, w Raporcie zaprezentowano też najważniejsze informacje o stanie oświaty, pomocy społecznej, infrastruktury drogowej, gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, odbioru odpadów, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska.

– Dziękuję kierownikom oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę przy jego opracowaniu. Myślę, że jest to dokument, który będzie służył wszystkim i jest doskonałym materiałem porównawczym dla przyszłorocznego raportu. Sprawdza się prowadzona przez nas polityka prorodzinna, ale i polityka zagospodarowania przestrzennego gminy – dbamy o to, by przybywało nie tylko terenów inwestycyjnych, wyznaczamy też nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, które są bardzo atrakcyjne – podkreślał wójt gminy Marek Olechowski.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2019. Wynika z niego, że dochody budżetu zostały wykonane w 97,49%, wydatki w 96,45%, fundusz sołecki został wykonany na poziomie 97%, a inwestycje – w 99,57%. Sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowały komisje rewizyjna oraz budżetowa i złożyły wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Teresin Markowi Olechowskiemu. Istotne jest, że Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.

Przypomnijmy, że absolutorium to potwierdzenie przez Radę Gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium to rodzaj kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny jego działalności. Rada po przeanalizowaniu i szczegółowej ocenie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.  Radni, również jednogłośnie, udzielili wójtowi Olechowskiemu wotum zaufania.

Marek Olechowski wójt gminy Teresin podziękował za dotychczasową współpracę z Radą Gminy, sołtysami, organizacjami działającymi na terenie gminy oraz kierownikom i pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych. Zaznaczył, że efektywna współpraca i dobra wola działania na rzecz całej społeczności przynosi wymierne sukcesy.

 – Nie mogę powiedzieć, że byłem zaskoczony. Jeśli budżet się zgadza, jest wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, to głosowanie nad absolutorium powinno być formalnością. Zaskoczyli mnie jednak odśpiewanym „Sto lat”. Przyjmuję, że to ma być „Sto lat” nie tyle dla mnie, co dla naszej gminy. Absolutorium i wotum zaufania to dla mnie wielka satysfakcja. Tak pozytywne podsumowanie mojej pracy sprawia mi radość, napełnia energią do następnych działań. To nie tylko moja zasługa. To efekt wytężonej pracy pana przewodniczącego i całej Rady Gminy – podsumował wójt Olechowski.

Podczas posiedzenia radni przyjęli też uchwały:

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie działek nr 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 89/27, 89/28,

– w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Granice,

– w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Paprotnia (ul. Gnatowicka), Maszna (ul. Jeżynowa) oraz Granice (ul. Złota),

– w sprawie zmian w uchwałach dotyczących udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu,

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2020.

– Największą i zarazem jedyną zmianą w WPF jest zwiększenie środków w zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” o kwotę 1.346.759,96 zł. Zadanie to jest realizowane w latach 2017-2020. W czerwcu został zatwierdzony ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy dla poszczególnych gmin. Prace na rok 2020 w Gminie Teresin zostały zwiększone o wartość 1.346.759,96 zł. (ok.1.000.000 zł to prace, które miały być, a nie zostały wykonane w 2019 roku.) Zmieniamy dwie uchwały o pomocy dla powiatu sochaczewskiego: o 100.000 zł zmniejszamy dotację na zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa-Kunowice (tunel), o 300.000 zł zmniejszamy dotację na zadanie „Rozbudowa w granicy nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów –Skrzelew. W Uchwale Budżetowej: zwiększamy zadanie inwestycyjne „Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” o kwotę 1.346.759,96 zł. z podziałem na: etap I –711.386,63 zł, etap II- 635.373,33 zł. O 299.262 zł zmniejszamy kwotę na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich – Gmina nie otrzymała dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Wprowadzamy wolne środki (711.519,33 zł) powstałe po rozliczeniu roku 2019 (przychody + dochody – wydatki + rozchody). Środki te w całości przeznaczone zostały na zabezpieczenie niedoboru w OZE. O 400.000 zł zmniejszyliśmy dotacje dla powiatu sochaczewskiego, natomiast o 43.500 zł zwiększyliśmy plan w dopłatach do Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+ oraz o 30.000 zł zadanie inwestycyjne „Utwardzenie placu przy OSP Skrzelew”. Zmian w funduszu sołeckim dokonują sołectwa: Granice, Nowe Gnatowice i Pawłówek natomiast zmian w planach szkół dyrektorzy poszczególnych jednostek – poinformowała skarbnik gminy Agnieszka Rosa, przedstawiając projekty poszczególnych uchwał.

Podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Teresin radni głosowali także nad podjęciem apelu dotyczącym sprzeciwu planowanemu podziałowi Mazowsza na dwa odrębne administracyjnie regiony. W piśmie zawarli swoje stanowisko, negujące ten pomysł, wypunktowując powody, z jakich taki podział byłby niekorzystny dla mieszkańców regionu. W apelu czytamy m.in.: „Konsekwencją podziału będzie skazanie centralnej części Mazowsza (posiadającej wysokie dochody własne) na wypłacanie gigantycznej kwoty, tzw. „janosikowego”, które zostanie przetransferowane do wszystkich pozostałych 16 województw. To oznacza, że tzw. Mazowsze regionalne otrzyma swoją część „janosikowego”, ale będzie to nieporównywalnie mniej środków finansowych, niż obecnie organy Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazują na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg, organizacją przewozów kolejowych, utrzymaniem instytucji kultury i szpitali, zlokalizowanych na tym terenie”. W apelu poruszona jest też kwestia podatku CIT, który w biedniejszej części Mazowsza osiągnie zaledwie 13%, a także kosztów zdublowanej administracji. Radni nie zgadzają się na rozstrzyganie tak ważnych kwestii za „plecami” ich i mieszkańców Mazowsza. Ostatni punkt apelu to stwierdzenie, iż pomysł podziału województwa powinien zostać poddany konsultacjom społecznym i dopiero na podstawie ich wyników powinna zapaść decyzja o ewentualnych zmianach.

Ponadto radni wysłuchali sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (sprawozdanie przedstawił dyrektor Krzysztof Walencik), Teresińskiego Ośrodka Kultury (sprawozdanie przedstawił dyrektor Mariusz Cieśniewski) oraz sprawozdania z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin za 2019 rok (sprawozdanie przedstawił asp. sztab. Dariusz Tartanus, Komendant Gminny OSP).

Obrady zakończyły informacje przewodniczącego Rady Gminy i wójta gminy Teresin o ich działalności w okresie międzysesyjnym.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

.