Wójt Monika Ciurzyńska z absolutorium. 15 głosów „za”

0
109

26 czerwca, podczas XLIX sesji Rady Gminy Kampinos, wśród podejmowanych uchwał była również uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Głosowanie radnych poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2016 r.,  informacja o stanie mienia Gminy Kampinos oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o  przedłożonych  przez wójta gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok.

Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Barbara Szułczyńska, przedstawiła wniosek komisji o udzielenie absolutorium. Podczas głosowania radni jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęli proponowaną uchwałę i udzielili wójt Monice Ciurzyńskiej absolutorium.

PW

.