Wolne stanowisko pracy – RATOWNIK WODNY NA PŁYWALNI „ORKA”

0
20

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ogłasza nabór na stanowisko:

Ratownik Wodny na  Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

I  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

–       obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

–       pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

–       brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

–       nieposzlakowana opinia,

–       aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012.     ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.)

–       zaświadczenia o ukończonym kursie KPP.

II WYMAGANIA DODATKOWE:

–       dyspozycyjność (praca zmianowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, sumienność.

III ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

–       zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie,

–       pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać
z Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz o zasadach korzystania z atrakcji wodnych: sauny, zjeżdżalni itp.

–       pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy, czepek),

–       przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,

–       stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

–       stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej,

–       udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,

–       kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,

–       dokonywanie pomiarów temperatury wody,

–       przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.

–       bieżące prowadzenie dziennika pracy,

–       stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,

–       wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni, a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,

–       posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).

–       ratownik nie może korzystać z prywatnego telefonu komórkowego na terenie hali basenowej.

IV INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

–       praca na Krytej Pływalni „ORKA” w  Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew,

–       pełny wymiar czasu pracy 1/1 etatu,

–       praca zmianowa,

–       umowa o pracę

V WYMAGANE DOKUMENTY:

–       Życiorys (CV).

–       List motywacyjny.

–       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

–       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje – aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.),

–       Oświadczenie o:

–       pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

–       niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,

–       stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,

–       wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści:

–       „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

VI TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

–       sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie pod adresem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew – sekretariat

VII DODATKOWE INFORMACJE:

–       o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

–       bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 862-77-59.

 

 

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE – Ratownik.docx

Oświadczenie o stanie zdrwia.docx

Oświadczenie o  niekaralność i o korzystaniu z pełni praw publicznych.pdf