X Puchar Wisły – Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

0
155

X Puchar Wisły – Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

PUNKTACJA I REGULAMIN:

1. X Puchar Wisły 2017 są otwartymi spinningowymi zawodami towarzyskimi. Są to zawody z brzegu, na żywej rybie.

2. Miejscem zawodów jest wyłącznie rzeka Wisła od miejscowości Chmielewo do miejscowości Drwały. Wyłącza się z wędkowania wszystkie starorzecza.

3. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego przetrzymywania ryb, a znaczek, który otrzyma na odprawie z logo X Pucharu Wisły 2017 przypina w widocznym miejscu (w celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika).

4. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego sektorowego lub gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie. Do czasu pojawienia się sędziego zawodnik może kontynuować łowienie. Po dokonaniu pomiaru ryby i wpisaniu w kartę zawodnika, rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i łodzi.

5. Zawody odbędą się w jednej siedmiogodzinnej turze.

6. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami powinny wynosić 50 metrów . Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

7. Podczas zawodów zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo, zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb (zapis nie dotyczy Wędkarzy, którym niezbędna jest pomoc w przemieszczaniu się i podbieraniu ryb, co należy zgłosić na odprawie).

8. Po sygnale rozpoczynającym zawody zawodnicy poruszają się w obrębie koryta rzeki.

9. Zawodnicy podczas zawodów, do uzbrojenia sztucznych przynęt mogą używać haków z zadziorem.

10. Organizator dopuszcza brodzenie do wysokości bioder woderów zawodnika.

11. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :

– wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

– przemieszczanie się inaczej niż pieszo,

– nie zdanie karty startowej w czasie (30 minut po zakończeniu zawodów na łowisku lub w sekretariacie zawodów)

– udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,

– łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,

– stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,

– za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora , sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

12. W rozgrywanych zawodach do wyniku zalicza się osiem następujących gatunków ryb zgodnie z wymiarami ochronnymi:

– sum – 70 cm
– szczupak, sandacz, brzana – 50 cm (wymiar brzany do czasu rozegrania zawodów może ulec zmniejszeniu, o czym będziemy informować)
– boleń – 40 cm
– jaź, kleń – 25 cm
– okoń – 18 cm

13. Obowiązuje następująca punktacja :

a) sum:
– za wymiar określony przez regulamin 700 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.
b) szczupak, sandacz:
– za wymiar określony przez regulamin 750 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c) boleń:
– za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
d) brzana (punktacja brzany do czasu rozegrania zawodów może ulec zmianie, o czym będziemy informować):
– za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
e) jaź, kleń:
– za wymiar określony przez regulamin 150 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.
f) okoń:
– za wymiar określony przez regulamin 50 pkt.
– za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

Jako dodatkowy centymetr traktuje się wynik 1mm powyżej całkowitej liczby centymetrów np. łowiąc okonia o wymiarze 20,2 cm uzyskujemy 50 pkt za wymiar oraz 3x20pkt=60 pkt za długość powyżej wymiaru, co daje razem 110 pkt.

Dlatego pomiaru dokonujemy z dokładnością do jednego milimetra, a zawodnik zgodność pomiaru potwierdza podpisem podobnie jak sędzia. Wynik stanowi suma pkt. za złowione ryby.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba, w dalszej długość wszystkich złowionych ryb, potem ich ilość, a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową: sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.

Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.

Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł., w przypadku decyzji komisji sędziowskiej na niekorzyść zawodnika opłata przepada.

W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.

UWAGA:

1. Organizator rości sobie prawo do odwołania i przeniesienia zawodów na inny termin tylko w przypadku przekroczenia stanu wody rzeki całkowicie uniemożliwiające rozegranie zawodów.

2. W wypadku nie stawienia się zawodnika na zawody opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.