XII sesja Rady Gminy Kampinos

0
18

Serdecznie zapraszam na XII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 26 sierpnia  2019 r. (poniedziałek) o godz.18.00 w Sali Kolumnowej (III piętro) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy z dnia 29 lipca 2019 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Komorów.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 39+950 do km 45+370, gmina Kampinos.
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
 • Projekty uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
 1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

                                                  Z poważaniem

Krzysztof Sucharski

przewodniczący Rady Gminy