XII sesja Rady Gminy Kampinos

0
14

XII sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad…

1.Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z obrad: IX sesji Rady Gminy z dnia 25 maja 2015 r., X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 29 maja 2015r., XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 5 czerwca 2015 r.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych
5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania
6.Podjęcie uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos
2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie z działalności ośrodka za 2014 rok i sprawozdania za 2014 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
3) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości – Hali produkcyjnej Nr 3 stanowiącej własność gminy Kampinos położonej w miejscowości Łazy na części działki o numerze ewidencyjnym 45/2
5) projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Kampinos w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem”
6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Kampinos na 2015 r.
7) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
8) projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad