XII sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
32

Pan/Pani                                                                             Nowa Sucha  6.11.2019 r.

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  zapraszam na  obrady XII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XI
 4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy i wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników jednostek i dyrektorów szkół za 2018 rok;
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Nowa Sucha w roku szkolnym 2018/2019;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020;
 9. Ustalenie ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na rok 2020;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2020;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha.
 14. Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski