XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
28

     Pan/Pani                                                                      Nowa Sucha  9.12.2019 r.

         MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  zapraszam na  obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 11 grudnia  2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
  5. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

     Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018  poz. 506 ze zm.) – ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.