XLIII sesja Rady Gminy Rybno

0
44

RADA GMINY RYBNO                                              Rybno, dnia 31 stycznia 2018 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel., fax. 46 861-14-38

Uprzejmie zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Wręczenie stypendiów naukowych wójta gminy Rybno.
 6. Informacja dla rolników o zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
 7. Sprawozdanie z wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno w roku 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
 10. Potwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Erminowie nieruchomości gruntowej w celu przeprowadzenia inwestycji „Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Erminów”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Rybno na rok 2018.
 14. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 15. Zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

Przewodnicząca Rady

Henryka Jędrzejczak