XLIV sesja Rady Gminy Rybno

0
57

RADA GMINY RYBNO                                              Rybno, dnia 14  marca 2018 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel.,fax. 46 861-14-38

Uprzejmie zapraszam na obrady XLIV sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLIII sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie gmin: Młodzieszyn, Rybno oraz Brochów w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 r. oraz przedstawienie potrzeby związanych z realizacją tych zadań.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno w 2018 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Rybno na okręgi wyborcze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Rybno na obwody głosowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 14. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 15. Zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

  przewodnicząca Rady

/-/ Henryka Jędrzejczak

 

XLIV Sesja Rady Gminy Rybno 2018 r.