XLIX SESJA RADY GMINY KAMPINOS

0
38

Zapraszamy na XLIX sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy z dnia 29 maja 2017r. oraz XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2017r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos i nadania jej statutu.

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

3) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

4) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2016 r.,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2016 r.,

c) informacją o stanie mienia Gminy Kampinos,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez wójta gminy Kampinos sprawozdaniach  z wykonania budżetu za 2016 rok,

e) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

5) Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2016 oraz wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Kampinos.

b) przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Kampinos.

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kampinos z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 mgr Piotr Popowski

                                                                                        przewodniczący Rady Gminy