XLIX sesja Rady Gminy w Młodzieszynie

0
49

27 października  2014 r. / poniedziałek  / o godz. 10:00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponuję następujący  porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :

a)w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

b) w sprawie ustalenia opłaty targowej

c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

d) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna  do celów wymiaru podatku leśnego

e) w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

f) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzanie ścieków

g) w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2015 rok

h) w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw gminy Młodzieszyn

i)  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.” o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 rok

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Młodzieszyn za rok szkolny 2013/2014 zgodnie z art.5 a ust. 4 o systemie oświaty.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
 4. Podsumowanie kadencji działalności Rady Gminy przez Przewodniczącego Rady.
 5. Podsumowanie kadencji działalności Wójta Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.

13..  Zamknięcie obrad

 

Gmina Młodzieszyn