XVI sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

0
49

Sprzedać i zainwestować

Rada Powiatu w Sochaczewie wyraziła zgodę na sprzedaż niezagospodarowanej działki przy ul. Głowackiego w Sochaczewie, po byłym gospodarstwie pomocniczym szkoły rolniczej. Zdaniem władz powiatowych, dalsze utrzymywanie nieruchomości przez kolejne lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a pozyskane środki finansowe mogą być przeznaczone na potrzebne inwestycje powiatowe. 

Posiedzenie Rady, 27 sierpnia, zostało zwołane w trybie tradycyjnym (stacjonarnym) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zanim Rada Powiatu przystąpiła do realizacji porządku obrad, jej przewodniczący Andrzej Kierzkowski, odczytał list radnego Jerzego Żelichowskiego, który – jak wynikało z treści pisma – był oburzony terminem zwołania sesji z końcem sierpnia, który kolidował z jego planami urlopowymi, co spowodowało absencję radnego na posiedzeniu.

Decyzja radnych powiatowych w sprawie działki przy „Ogrodniku” była przedmiotem kluczowego głosowania podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie. Zdecydowana większość radnych podzieliła opinię Zarządu Powiatu o konieczności przystąpienia do procedury sprzedaży działki. Wartość  nieruchomości specjaliści oszacowali na 3,3 mln złotych i taka też będzie wyjściowa cena dla potencjalnego nabywcy w przetargu. Nabycie lub sprzedaż mienia powiatowego o wartości do 2,5 mln złotych leży tylko w gestii Zarządu Powiatu, natomiast wartość powyżej tej kwoty wymaga decyzji Rady Powiatu.

Krótką historię nieruchomości i uzasadnienie jej sprzedaży przedstawił radnym (pod nieobecność starosty) wicestarosta Tadeusz Głuchowski. Rzeczona działka to pozostałość po byłym gospodarstwie pomocniczym szkoły rolniczej, które sukcesywnie było sprzedawane w latach ubiegłych, kiedy to zapotrzebowanie na ofertę edukacyjną szkoły rolniczo–ogrodniczej drastycznie zmalało. Pierwotnie było to ponad 50 ha ziemi, ale już w drugiej kadencji istnienia powiatu samorządowego sprzedanych zostało ponad 40 ha gruntów. W kolejnych latach gospodarstwo pomocnicze zostało całkowicie zlikwidowane, a we władaniu powiatu zostały pozostałości, które niszczały, w tym omawiana działka. Obecnie działka nie jest zagospodarowana, a wykorzystywana jedynie raz w roku  w kwietniu, na potrzeby Targów Rolnych.

Wicestarosta Tadeusz Głuchowski zaznaczył, że od początku istnienia samorządu powiatu, ówczesne władze powiatu sochaczewskiego, jak również sama szkoła nie miały pomysłu na wykorzystanie terenu. Przez lata następowała sukcesywna degradacja nieruchomości, a obecny jej stan uniemożliwia praktycznie zaadaptowanie jej na zadania i potrzeby własne powiatu. Do tego dochodzi ograniczenie w postaci nadzoru konserwatora zabytków, który jeszcze bardziej ogranicza swobodę zagospodarowania terenu, wobec czego, dalsze utrzymanie tej działki jest po prostu nieekonomiczne. Pieniądze ze sprzedaży będą mogły być przeznaczyć na inne potrzebne cele i inwestycje, chociażby oświatowe.

Rada Powiatu nie była jednomyślna w tej sprawie. Były głosy, że źle się stało, iż przez tyle lat nie było pomysłu na ten teren i szkoda teraz sprzedawać kilkuhektarowej działki w centrum miasta. Zdaniem wicestarosty zabrakło jednak koncepcji i pomysłu, kiedy był jeszcze dogodny czas na adaptację terenu na inne cele, natomiast dziś łatwo formułować słowa krytyki pod adresem dzisiejszych władz powiatowych. Tadeusz Głuchowski przywołał również w pamięci inne mienie i działki powiatowe, których sprzedaż trwała kilka lat, a niektóre do dziś nie znalazły nabywcy.

Stanowisko Zarządu poparł przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Kierzkowski, który podkreślił, że obecnie nie ma wielu nabywców na zdegradowane i zniszczone obiekty, a w interesie powiatu leży dobrze sprzedać ten teren oraz zainwestować środki finansowe.  Ostatecznie za propozycją Zarządu opowiedziało się 11 radnych (na 13 obecnych) przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym. Należy dodać, że decyzja Rady nie jest jednoznaczna ze sprzedażą działki, a jedynie daje Zarządowi możliwość jej zbycia w drodze przetargu.

Poza tym, radni na sesji dokonali bieżących zmian i przesunięć w tegorocznym budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego. Wynikały one między innymi z faktu pozyskania środków zewnętrznych, chociażby na drogi powiatowe. Rada podjęła również uchwałę w sprawie nowych, niższych (!) opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingu.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.