XVII sesja Rady Gminy Kampinos

0
32

Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 18 grudnia  2019 r. (środa) o godz.18.00 w Sali Kolumnowej (III piętro)  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy Kampinos z 14 listopada 2019 roku i XVI sesji Rady Gminy Kampinos z 25 listopada 2019 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały Nr XVII/100/19 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kampinos na 2020 rok;

2) Projekt uchwały Nr XVII/101/19 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kampinos;

3) Projekt uchwały Nr XVII/102/19 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) Projekt uchwały Nr XVII/103/19 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos;

5) Projekt uchwały Nr XVII/104/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kwiatkówek;

6)  Projekt uchwały Nr XVII/105/19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

7) Projekt uchwały Nr XVII/106/19  w sprawie uchwały nr XII/73/19 Rady Gminy Kampinos z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 39+950 do km 45+370, gmina Kampinos;

8) Projekt uchwały Nr XVII/107/19 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.;

9) Projekt uchwały Nr XVII/108/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;

10) Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVII/109/19:

 1. a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 2. b) odczytanie opinii RIO,
 3. c) odczytanie opinii stałych komisji Rady,
 4. d) dyskusja,
 5. e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
 6. f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11) Przyjęcie stanowiska Nr 1/2019 Rady Gminy Kampinos w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kampinos oraz pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.

 1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

     Krzysztof Sucharski

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy