XVIII sesja Rady Miejskiej

0
29

XVIII sesja Rady Miejskiej – 27.11.2020 r., godz.10:00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2020 r.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/397/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych do roku 2024”.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2020 – 2035”.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), rosnącego na terenie działki o nr ewid. 1441/12 przy ul. Grunwaldzkiej w Sochaczewie.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zastąpieniu drzew, będących w złym stanie biologicznym, nowymi nasadzeniami, przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew, rosnących w alei, będącej pomnikiem przyrody, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 580 przy ul. Chopina w Sochaczewie.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I półrocze 2020 roku.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Sochaczew za rok szkolny 2019/2020.

25. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

26. Informacja o pracy burmistrza Sochaczewa w okresie od dnia 27 maja 2020 roku do dnia 10 listopada 2020 roku.

 1. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie podjętych w okresie od dnia 3 marca 2020 roku do dnia 10 lipca 2020 roku.

28. Zapytania i wolne wnioski radnych.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.