XX sesja Rady Miejskiej -10.02.2021, godz. 10:00

0
24
 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Sochaczew”.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2021.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia „Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego gminy obejmującego konserwację i bieżące remonty kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Sochaczew oraz letnie utrzymanie fontann miejskich.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

  projekt- projekt nr 8,.pdf

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025”.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sochaczew.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Sochaczew do realizacji 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Sochaczew
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Sochaczewa.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej na 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2021 rok

20. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

21. Informacja o pracy burmistrza Sochaczewa w okresie od dnia 11 listopada 2020 roku do dnia 26 stycznia 2021 roku.

22. Zapytania i wolne wnioski radnych.

23. Sprawy różne.

24. Zamknięcie sesji.