XXII sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
30

Pan/Pani                                                                        Nowa Sucha  18.11.2020 r.

                                                                                                                   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  zapraszam na  obrady XXII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021;
 7. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na rok 2021;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2021;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/136/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/173/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/136/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 13. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski