XXIII sesja Rady Gminy Rybno

0
45

RADA GMINY RYBNO                                                              Rybno, 14 maja 2020 r.

96 – 514 RYBNO ul. Długa 20

tel., fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

 

Uprzejmie zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 25 maja 2020 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Rybno za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie w 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2019 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok wraz z prognozą na rok 2020.
 9. Ocena realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rybno za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rybno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno w 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020.
 19. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 20. Zapytania, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

 

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga

 

XXIII sesja Rady Gminy Rybno w dniu 25 maja 2020 r.