XXIX sesja Rady Gminy Kampinos

0
18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno–Sportowym w Kampinosie A w dniu 3 marca 2021 r. o godz. 18.00 XXIX sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kampinos
  z dnia 8 lutego 2021 roku.
 5. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 6. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał:

1/ Projekt uchwały Nr XXIX/182/21 w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos,

2/ Projekt uchwały Nr XXIX/183/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kampinos,

3/ Projekt uchwały Nr XXIX/184/21 w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4/ Projekt uchwały Nr XXIX/185/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

5/ Projekt uchwały Nr XXIX/186/21 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

6/ Projekt uchwały Nr XXIX/187/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w gminie Kampinos na lata 2021-2025.

7/  Projekt uchwały Nr XXIX/188/21 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kampinos na lata 2021-2030.

8/ Projekt uchwały Nr XXIX/189/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2025 w gminie Kampinos.

9/ Projekt uchwały Nr XXIX/190/21 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z  pracy Rady Gminy i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

10/ Projekt uchwały Nr XXIX/191/21 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

11/ Projekt uchwały Nr XXIX/192/21 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.

12/ Projekt uchwały Nr XXIX/193/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Kampinos.

13/ Projekt uchwały Nr XXIX/194/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej równości wobec prawa oraz masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV – 2.

14/ Projekt uchwały Nr XXIX/195/21 zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok.

 1. Informacja wójta z bieżącej działalności urzędu.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

                                                                                      Z poważaniem

                                                                                      Krzysztof Sucharski

                                                                                      przewodniczący Rady Gminy