XXIX sesja Rady Gminy Rybno

0
27

RADA GMINY RYBNO                                          Rybno, dnia 18 listopada 2020 r.

96 – 514 RYBNO ul. Długa 20

tel., fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

 

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 16-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rybno w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rybno na rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Wężyki.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020.
 13. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga

XXIX sesja Rady Gminy Rybno

Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju zaleca się oglądanie transmisji obrad sesji Rady Gminy na stronie: Sesja Rady Gminy Rybno