XXXIX sesja Rady Gminy Rybno

0
106

RADA GMINY RYBNO                                              Rybno, dnia 14 listopada 2017 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel.,fax. 46 861-14-38

Uprzejmie zapraszam na obrady XXXIX sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXVIII sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Rozmowy dotyczące przebudowy drogi Żdżarów-Rybno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rybno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 9. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 10. Zapytania, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

 

  Przewodnicząca Rady

/-/ Henryka Jędrzejczak

 

XXXIX Sesja Rady Gminy Rybno