XXXVII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
85

9 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Młodzieszynie odbędzie się  XXXVII sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017 – 2026
  2. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok.
  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu dla działek nr ewid. 108 i 118 w miejscowości Helenka.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych
 6. Przedstawienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.
 7. Dyskusja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. .
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.