XXXVIII sesja Rady Gminy w Młodzieszynie

0
57

30 października 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie  XXXVIII sesja Rady Gminy w Młodzieszynie,

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał:
  1. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok
  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
  4. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018.
  5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
  6. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2018 rok
  7. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  8. w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  9. sprawie zmiany Uchwały Nr X/49/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15.X.2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Młodzieszyn trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.
  10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie.
  11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. im gen Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie
  12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie
 5. Informacja międzysesyjna wójta gminy
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2016/2017
 7. Informacja przewodniczącej Rady Gminy i wójta gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.

Zamknięcie obrad.