Z prac Rady Gminy Teresin

0
55

11  maja odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Teresin, podczas której radni podjęli kilka istotnych uchwał.

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną gminy Teresin

Pracownik GOPS Daniel Klemczak przedstawił radnym ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Sprawozdanie zawiera dane liczbowe opisujące m.in.: demografię, rynek pracy, osoby korzystające z pomocy społecznej, wybrane usługi świadczone w ramach aktywnej integracji i systemu wsparcia rodziny, instytucje pomocy społecznej oraz koszty prowadzenia i utrzymania zasobów pomocy społecznej oraz aktywność projektowo konkursową jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w naszej gminie. Jak podkreślił Daniel Klemczak sporządzona ocena jest dla samorządu ważnym źródłem wiedzy na temat zasobów i deficytów społeczności lokalnej w zakresie spraw społecznych. Jest także dokumentem umożliwiającym gminie planowanie budżetu na pomoc społeczną na kolejne lata oraz przygotowanie i wytyczanie kierunków dalszego rozwoju działań pomocowych, aktywizujących oraz usług społecznych.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Teresin

Szczegóły uchwały przedstawiła kierownik Referatu Mienia i Środowiska Joanna Szymańska. Do Regulaminu wprowadzono kilka zapisów, które wynikają ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Wśród najistotniejszych należy wymienić przejęcie przez samorząd obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym. Usługa ta będzie wiązała się z uiszczeniem przez właścicieli nieruchomości odpowiedniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W miesiącu na jedną osobę w danej nieruchomości musi przypadać nie mniej niż 60 l pojemności pojemnika, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l. Do selektywnego zbierania odpadów dedykowane są pojemniki/worki oznaczone konkretnymi kolorami: niebieskim – papier, tektura, żółtym – metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zielonym – szkło, brązowym – odpady biodegradowalne. Jak poinformowała Joanna Szymańska – Odpady selektywne  będą odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmiot do tego uprawniony nie rzadziej niż raz na 8 tygodni (z wyłączeniem bioodpadów, które będą zbierane raz na 2 tygodnie). Popiół z palenisk przydomowych trzeba będzie samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Wypracowany przez Radę dokument jest integralną częścią uchwalonego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin i w szczegółowy sposób określa sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. W dokumencie doprecyzowano, że na terenie gminy obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jakie odpady będą odbierane, minimalną pojemność pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz częstotliwość ich odbierania (z budynków jednorodzinnych od IV do X – raz na 2 tygodnie, w okresie od XI do III – raz na 4 tygodnie; z budynków wielorodzinnych od IV do X – raz na tydzień,  w okresie od XI do III – raz na 2 tygodnie).

Emisja obligacji oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu

Skarbnik Gminy Agnieszka Rosa poinformowała, że Gmina Teresin wyemituje 5.650 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 5.650.000 zł. Środki pozyskane z emisji obligacji  przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, wyemitowanych obligacji (3.250.016,00 zł) oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.399.984,00 zł powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Obligacje oprocentowane będą wg zmiennej stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę a wypłata oprocentowania zostanie pokryta z dochodów gminy. Obligacje będą odkupowane przez gminę w latach 2020-2029.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031 oraz w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2020

Najistotniejsza zmiana w WPF na lata 2020-2031 wynika z emisji obligacji. – Wprowadzamy odsetki, jakie planujemy zapłacić od emisji, a także harmonogram wykupu tychże obligacji w latach 2025-2029. W uchwale budżetowej natomiast zmniejszamy dochody bieżące o kwotę 4.365,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma MF. O kwotę 38.216,00 zł ulegają zmniejszeniu dochody bieżące w subwencji dla szkół. W wydatkach konsekwentnie znajdują odzwierciedlenie te same kwoty, które przedstawiłam wcześniej. Zwiększeniu o 250.000,00 zł ulega natomiast dotacja dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację drogi powiatowej Szymanów-Skrzelew. Dokonujemy także zmian w funduszu sołeckim  – poinformowała skarbnik Agnieszka Rosa.

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu

Radni uchwalili pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Teresin na rok 2020 r. Pomoc ta w wysokości 1.300.000,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie rozbudowy w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej Szymanów – Skrzelew na odcinku 2820 km wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi.

Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała projekty wszystkich uchwał.

 Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – Archiwum nagrań”.

.