Z prac Rady Gminy Teresin

0
41

We wtorek, 23 czerwca odbyła się XXV sesja Rady Gminy Teresin.  Obradom przewodniczył Bogdan Linard. Mając na uwadze zachowanie środków ostrożności w czasie epidemii, radni oraz pracownicy Urzędu Gminy przed wejściem na salę obrad otrzymali maseczki oraz rękawiczki ochronne.

Radni zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Teresińskiego Ośrodka Kultury w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy w roku 2019.

– Kontrolując wykorzystanie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy w roku 2019, nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości, a środki zostały wykorzystane bardzo dobrze – podsumowała kontrolę przewodnicząca komisji Danuta Olejnik.

Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Teresin na rzecz mienia komunalnego dwóch działek w obrębie Nowych Gnatowic z przeznaczeniem pod teren drogi gminnej. Jak poinformowała kierownik Referatu Mienia i Środowiska Joanna Szymańska, koszty związane z nabyciem tych gruntów (2840 zł) pokryte zostaną z budżetu Gminy Teresin.

Podjęta została uchwała w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Teresin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Teresin. – Zmiana aglomeracji spowodowana jest wyłączeniem z jej granic miejscowości dotąd nieskanalizowanych (Teresin Gaj, Seroki Parcela) oraz uaktualnieniem wielkości aglomeracji wyrażonej w RLM (4928 mieszkańców) – wyjaśniła podczas obrad kierownik Szymańska. W związku z powyższym Rada Gminy Teresin jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą likwidacji dotychczasowej aglomeracji Teresin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Teresin.

W trakcie obrad XXV sesji Rady Gminy dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2020 – 2031, a także zmian w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2020. – Największa zmiana w WPF polega na tym, że w zadaniu „Urządzenie terenu rekreacyjno – parkowego w miejscowości Granice” zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.074.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł. Inwestycje w parku zostały ograniczone do stworzenia projektu, dlatego też 1.074.000,00 zł wraca do budżetu Gminy i jest rozdysponowany na zadania tegoroczne. W dochodach wprowadzamy 135.000,00 zł jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w miejscowości Maurycew, 573.968,00 zł z dotacji na klasy przedszkolne, 19.665,00 zł z odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzenia infrastruktury drogowej należącej do Gminy oraz 8.453,12 zł z dotacji na likwidację azbestu. W wydatkach 235.000,00 zł przeznaczamy na remonty dróg. Zostaną one przeprowadzone w Skrzelewie, Pawłówku, Nowych Gnatowicach, Teresinie Gaju i Starych Paskach. Na kwotę 798.155,00 zł opiewa nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 380”. Ponadto dokonujemy zmian w funduszach sołeckich sołectw Gaj i Seroki Wieś. Dokonujemy także niezbędnych zmian w dotacjach podmiotowych na rok 2020 dla przedszkoli – poinformowała skarbnik Gminy Agnieszka Rosa.

Przewodnicząca Danuta Olejnik przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej za 2019 rok. W ramach swoich kompetencji komisja dokonała analizy i oceny wykonania budżetu za rok 2018 i I półrocze roku 2019. Przeprowadziła dwie kontrole: Gminnej Biblioteki Publicznej i realizacji inwestycji gminnej „Budowa chodnika przy ulicy Krańcowej w Paprotni”. Wszystkie zadania zostały wykonane i zatwierdzone przez Radę Gminy. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad dyrektor Marek Misiak przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2019 rok. W jego ocenie jakość uzdatnianej wody i oczyszczonych ścieków jest zgodna z normami wynikającymi z odpowiednich przepisów. Wszystkie stacje uzdatniania wody (w Granicach, Piasecznicy, Maurycewie i Serokach) są w dobrym stanie technicznym. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ulega częstym awariom, co spowodowane jest korozją metalowych elementów. Jak podkreślił dyrektor Misiak wszystkie te awarie usuwane są we własnym zakresie przy użyciu posiadanego sprzętu specjalistycznego. Zwrócił uwagę radnych na fakt, że ciągniki, które znajdują się na wyposażeniu GZGK, eksploatowane są intensywnie i wymagają częstych napraw, dlatego w najbliższym czasie trzeba będzie przeznaczyć odpowiednie środki finansowe na zakup nowego, mniej awaryjnego sprzętu. – W najbliższym czasie chcielibyśmy urealnić opłaty za wodę i ścieki, ale mamy problem z Wodami Polskimi, które nie odpowiadają na nasze monity. Urealnienie kwoty tych opłat wynika przede wszystkim ze wzrostu cen energii elektrycznej oraz opłat środowiskowych. Planujemy podwyżkę o 40 groszy, co dałoby cenę 1,20 zł za m3 wody i ścieków. Dyrektor Misiak podkreślił jednocześnie, że przy dotychczasowej eksploatacji możemy być spokojni o wodę dostarczaną dla potrzeb socjalnych. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

.